03-6351414

שליטה ובקרה

תכנון וביצוע חדרי בקרה– שילוב בקרים ויחידות הרחקה בשילוב מטריצות לקבלת גמישות מכסימלית לתצוגה על קיר וידאו

שימוש במתקנים ייעודים וריהוט ייעודי לחדרי בקרה לקבלת נוחות מכסימלית לעבודה

אוריקון

אוריקון